Sister Chapters

1. JCI Mandaue, Philippines (since 1974)
2. JCI Taipei Jayceettes, Taiwan (since 1978)
3. JCI Kaula Lumpur, Malaysia (since 1979)
4. JCI Orchid Jayceettes, Singapore (since 1980)
5. JCI Nagoya, Japan (since 1983)
6. JCI Pan Mac, Macau (since 1991)
7. JCI Capital, Mongolia (since 2013)